poniedziałek, 17 czerwca 2013

Naukowiec z USA: Nigdy nie firmowałem działań Macierewicza

skopiowane z Onet:

Katastrofa smoleńska

Naukowiec z USA: Jestem wściekły. Nigdy nie firmowałem działań Macierewicza

- Je­stem wście­kły. Czuję, że zo­sta­łem wy­sta­wio­ny, oszu­ka­ny – mówi w roz­mo­wie z ser­wi­sem tokfm.​pl pro­fe­sor Jo­seph R. La­ko­wicz z Uni­wer­sy­te­tu w Ma­ry­land. Jak za­zna­cza, po­pro­szo­no go o zgodę na kur­tu­azyj­ne spo­tka­nie, a potem przed­sta­wio­no to, jakby był za­an­ga­żo­wa­ny w prace ze­spo­łu wy­ja­śnia­ją­ce­go przy­czy­ny ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej pod prze­wod­nic­twem An­to­nie­go Ma­cie­re­wi­cza.

Antoni Macierewicz, fot. PAP/Jakub Kamiński

Jeden z blo­ge­rów ser­wi­su tokfm.pl za­in­te­re­so­wał się pu­bli­ka­cja­mi por­ta­lu nie­za­le­zna.pl o nie­daw­nej wi­zy­cie szefa par­la­men­tar­ne­go ze­spo­łu do spraw ba­da­nia przy­czyn ka­ta­stro­fy z 10 kwiet­nia 2010 r. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

W pu­bli­ka­cjach tych An­to­ni Ma­cie­re­wicz opo­wia­dał o owoc­nych spo­tka­niach z elitą ame­ry­kań­skich na­ukow­ców. Jak do­no­si nie­za­le­zna.pl, poseł PiS spo­tkał się m.in. z prof. Ka­zi­mie­rzem No­wa­czy­kiem i Jo­se­phem R. La­ko­wi­czem ze Szko­ły Me­dycz­nej Uni­wer­sy­te­tu w Ma­ry­land.

Jak do­no­si ser­wis in­ter­ne­to­wy radia Tok FM, blo­ger Paweł Pi­sa­niec­ki na­pi­sał do prof. La­ko­wi­cza list z za­py­ta­niem, czy rze­czy­wi­ście do­szło do tego spo­tka­nia. Na­uko­wiec był za­sko­czo­ny fak­tem, że jego na­zwi­sko po­ja­wi­ło się w kon­tek­ście ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej. La­ko­wicz dodał, że łą­cze­nie jego osoby z te­za­mi przed­sta­wia­ny­mi przez Ma­cie­re­wi­cza jest nie­upraw­nio­ne.
Poseł PiS w roz­mo­wie z nie­za­le­zna.pl stwier­dził, że żaden z na­ukow­ców, z któ­ry­mi spo­tkał się w USA, nie uważa spra­wy wy­ja­śnie­nia przy­czyn ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej za roz­wią­za­ną.
La­ko­wicz w ko­re­spon­den­cji z blo­ge­rem ser­wi­su tokfm.pl za­zna­czył, że wpraw­dzie spo­tkał się z An­to­nim Ma­cie­re­wi­czem, ale było to kur­tu­azyj­ne spo­tka­nie. Spe­cja­li­sta zaj­mu­ją­cy się bio­che­mią i bio­lo­gią mo­le­ku­lar­ną dodał, że nie wie­dział do­kład­nie, kim jest pol­ski po­li­tyk. Za­zna­czył, że roz­mo­wę na temat ka­ta­stro­fy smo­leń­skiej na­tych­miast urwał, a wcze­śniej wie­lo­krot­nie in­stru­ował swo­je­go współ­pra­cow­ni­ka, aby jego na­zwi­sko i nazwa uczel­ni nie po­ja­wia­ły się w tym kon­tek­ście, gdyż jego pla­ców­ka nie zaj­mu­je się tym na­uko­wo.
Na­uko­wiec po­kre­ślił rów­nież, że "praca prof. No­wa­czy­ka w moim la­bo­ra­to­rium nie jest zwią­za­na z sa­mo­lo­ta­mi lub lot­nic­twem".

4 komentarze:

  1. Jakie państwo takie problemy. Macierewicz powinien przebywać w zakładzie leczniczym, a nie w Sejmie.

    OdpowiedzUsuń
  2. No cóż..a prof. Rońda i Macierewicz..?;-)))

    OdpowiedzUsuń
  3. Jestem tu pierwszy raz poprzez przekierowanie a raczej powolanie sie na ta strone przez jednego z dyskutantow na forum ONET. Zbyt malo a nawet niemal wogole nie ma podjetej kontrofenzywy opozycji w stosunku do paszkwili i klamstw strony rzadzacej. Poszczegolne odpowiedzi konczace sie zdawkowym "klamstwo" nie jest przekonywujace..ba jest dziecinada! Kazda wypowiedz pisowskich oficjeli, powinna byc wypunktowana merytorycznie z podaniem faktow, zrodel pochodzenia! Do dzis bylem przekonany, ze prof. J.R.Lakowicz to kolejny "specjalista" komisji macierewicza, ktory uwiarygadnia slowa o zamachu smolenskim! Z powazaniem...motlawa

    OdpowiedzUsuń